Thursday, 28 March 2019

Auction The Collection Dr. Meyn African art

» reset

Ikenga-Kraft-Altarfigur
Detailabbildung: Ikenga-Kraft-Altarfigur
Detailabbildung: Ikenga-Kraft-Altarfigur

1989
Ikenga-Kraft-Altarfigur

Höhe: 21 cm.
Ibo, Nigeria.

Catalogue price € 600 - 800 Catalogue price€ 600 - 800  $ 677 - 903
£ 510 - 680
元 4,548 - 6,064
₽ 43,524 - 58,032

 

Altarfigur zur Stärkung der Kraft eines Mannes im rechten Arm mit einem Kolanuß-Opfer, Holz, geschnitzt.

Literatur:
Vgl.: Exemplar in: William Fagg, Margaret Plass, African Sculpture: An Anthology, 1973, S. 154 (11808647) (13)